اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای مکتب هنر رضوان (فراخوان دوره بورس آموزشی)

مکتب هنر رضوان وابسته به موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی درراستای اهداف و سیاست های این مجموعه مقدس با اعطای بورس هنری برای آموزش پذیرش می نماید .
اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای مکتب هنر رضوان (فراخوان دوره بورس آموزشی)