گواهینامه های آماده تحویل از سال 1391 لغايت 1394

  توجه ، توجه 
هنرجويان محترمي که  در آزمونهاي خط قلم سالیان قبل { از سال 1391 لغايت 1394} شرکت  نموده ، موفق به کسب نمره قبولي شده اند وتاکنون گواهینامۀ دورۀ مربوطه را دریافت نکرده اند چنانچه اسامی آنان در لیست های ارسالی زير ميباشد ، جهت دریافت گواهینامه هايشان ، با در دست داشتن قبض پرداخت هزينه صدورگواهینامه به دفترمرکزی انجمن خوشنويسان استان البرز ( واقع در:کرج ، میدان توحید ، بلوار بلال ، روبروي شهرداري مرکزي ، فرهنگسراي خط وتذهيب ) مراجعه نمايند .
تلفن 32201020  _ 32201030

 

گواهینامه های آماده تحویل » دوره خوش «


گواهینامه های آماده تحویل » دوره مقدماتی «


گواهینامه های آماده تحویل » دوره متوسط «


گواهینامه های آماده تحویل » دوره ممتاز «